Materials i recursos educatiusLa proposta del treball per projectes es caracteritza per no utilitzar un llibre de text únic com a material bàsic. El quadern individual de l'alumne i la carpeta d'equip constitueixen els instruments principals per a la recopilació del material.

Materials proporcionats pel professorat:

  • Fulls de funcionament i organització de cada projecte: passos a seguir, activitats en cada fase, que han d'omplir individualment o en grup (què han de fer, què saben, com ho han de fer...).
  • Orientacions i guies sobre el treball de cada fase dels projectes: sobre activitats inicials; sobre la recerca, recollida i organització de la informació; sobre la posada en comú; sobre l'elaboració de la producció final; sobre el procés d'escriptura; sobre la presentació del treball).
  • Fulls de seguiment del treball, d'avaluació i d'autoavaluació en diversos moments de cada projecte.
  • Fitxes d'activitats sobre alguns continguts de cada assignatura.
  • Documents (textos) de fonts diverses. Accés a materials de consulta: diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies, llibres de consulta de la biblioteca, material audiovisual, periòdics i revistes...
  • Accés a material informàtic: Internet i tota classe de programari.

Materials recopilats o elaborats per l'alumnat:

  • Recopilen material de fonts diverses (llibres, Internet, altres persones...): textos, imatges...
  • Elaboren les propostes dels fulls de treball relacionats amb els projectes (organització i passos, orientacions, avaluació, activitats sobre continguts lingüístics).
  • Elaboren els treballs finals de cada projecte (producció textual).
  • Elaboren fitxes i comentaris sobre els llibres de lectura.Aquesta pàgina web ha sigut realitzada en Linux (Ubuntu) amb programari lliure.