Metodologia didàcticaEs basarà en la realització d'un projecte o treball, com la resolució d'un problema o la materialització d'una tasca complexa.

La finalitat dels projectes és la "producció". El producte pot ser un objecte, un text oral o escrit, una exposició, una revista, un vídeo... però sempre ha de quedar constància per escrit o gravat (vídeo o so) del procés realitzat. Els errors són una part important del procés d'aprenentatge, per tant els considerarem necessaris dins del procés i ens permetran una reorientació del mateix.

El treball es durà a terme en grups. Els estudiants tindran més autonomia que en la classe tradicional per a moure's i fer ús de diversos recursos.

Fomentarem la utilització de les noves tecnologies en diferents vessants:
  • Per aprendre les possibilitats que ens ofereixen.
  • Per possibilitar un treball interactiu sense la presència directa del professor o de la professora (que no sempre pot atendre tots els alumnes i en el moment en què és requerit).
  • Per possibilitar la continuació del treball a casa.
  • Per facilitar la participació i/o seguiment, per part dels pares/mares, en els diferents projectes
El treball en petit grup suposa que els diferents grups de la classe duran endavant projectes diferents dins d'un marc comú.

Farem partícips a les famílies i aprofitarem les experiències i/o coneixements que ens puguen aportar a l'aula, com una font més d'informació dins del projecte.

La presentació del treball realitzat, la síntesis final, és molt important en aquesta metodologia. Donarem a l'alumnat les eines que precisen per millorar-la i unificarem els criteris didàctics escaients en la presentació del treball en totes les assignatures.

La lectura comprensiva és una eina imprescindible que s'ha d'aprendre i que precisa de la repetició. Dedicarem un moment en l'horari perquè els alumnes lligen a l'aula almenys una vegada al dia.Aquesta pàgina web ha sigut realitzada en Linux (Ubuntu) amb programari lliure.