Index

Probabilitat /Simple

Pàgines relacionades:
Atzar
Probabilitat simple
Probabilitat composta
Taules i diagrames
Les taules i els diagrames són formes d'organitzar les dades que tenim per poder visualitzar-les d'una forma més clara.
El diagrama d'arbre és una ferramenta per facilitar el càlcul de probabilitats. Partint d'un punt es va dividint en branques, una per cada succés possible i a cada branca té anotada la seua probabilitat.

 Al final de cada possible camí i amb la multiplicació de les probabilitats de les branques tenim la probabilitat de la intersecció dels successos.

La suma de les probabilitats de totes les branques que ixen d'un mateix punt ha de ser 1.

Lsa utilització del diagrama d'arbre o de la taula de contingència dependrà de les dades de les que disposem.
Taula de contingència
S'utilitzen per registrar i analitzar la relació entre dues variables.
Exemple:
Tenim dues variables una el sexe i altra si l'individu és esquerrà o destre.
C
destres
D esquerrans total
A homens 43 9 52
B dones 44 4 48
total 87 13 100
la columna i fila de color gris s'anomenen frqüències marginals.
Traure les probabilitats utilitzant aquesta taula és molt fàcil.

La taula de contingéncia la podem omplir amb la freqüència en tant per u (probabilitat)

C
destres
D esquerrans total
A homens 0'43 0'09 0'52
B dones 0'44 0'04 0'48
total 0'87 0'13 1