Index

Nombres/Racionals/Definició

Pàgines relacionades:
Concepte decimal
Concepte fracció
Fracció generatriu
Enters

Nombres
racionals
S'anomenen nombre racional a tot nombre que pot representar-se com quocient de dos nombres enters on el divisor és diferent de zero.

Els nombres racionals es poden  representar de dues formes, en forma de fracció o en forma de decimal.

Són nombres racionals aquells decimals finits (no infinits) o infinits periòdics (una seqüència de decimals es repeteixen inifinitament)

Explicació

Tots els nombres enters són nombres racionals (es poden representar com a fracció posant un 1 al denominador).

Tots els nombres decimals finits es poden posar com a fracció d'una forma senzilla al numerado es posa el nombre sense coma decimal i al denominador 10n on n és el nombre de decimals del nombre.

Tots els nombres periòdics es poden posar en forma de fracció. (mirar l'apartat de fracció generatriu)


Hi ha nombres que no es poden posar en forma de fracció, per exempe el nombre Pi . (té infinit decimals i no és periòdic)